Generalitats

 • Denominació Social: UNICMALL SL
 • Domicili Social: Camino Puigverd s/n, CP 07200, Felanitx. Illes Balears. España
 • Apartat de Correus número 46. CP 07200, Felanitx. Illes Balears. España
 • CIF: B07076706
 • Telèfon: 971 58 06 34
 • Email: info@unicmall.com
 • Nom del domini: www.unicmall.com

Les presents Condicions Generals estableixen, juntament amb els altres termes i condicions, el marc jurídic que regularà la contractació de productes a la pàgina web www.unicmall.com serveis consistent en la venda de pintures i venda de productes relacionats, realitzades a través del lloc web www.unicmall.com, propietat d’UNICMALL

Les presents condicions de contractació tenen per objecte Regular els termes contractuals per a la contractació dels productes oferts per UNICMALL a través del web, i la corresponent contraprestació econòmica i/ pagament a realitzar pel Client a UNICMALL, en cas de subscriure aquest contracte

UNICMALL posa a disposició del destinatari, abans d’iniciar el procediment de contractació i mitjançant tècniques adequades al mitjà de comunicació utilitzat, de forma permanent, fàcil i gratuïta, informació clara, comprensible i inequívoca sobre els aspectes següents:

 • a) Els diferents tràmits que cal seguir per celebrar el contracte.
 • b) Arxiu el document electrònic en què es formalitzi el contracte i que és accessible.
 • c) UNICMALL posa mitjans tècnics a la disposició del client per identificar i corregir errors.
 • d) La llengua en què es formalitza el contracte és Espanyol.
 • e) Amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació, UNICMALL posa a disposició del client les condicions generals a què se subjecta el contracte, de manera que aquestes puguin ser emmagatzemades i reproduïdes pel client.
 • f) Així mateix, la contractació on-line dels productes oferts per UNICMALL a través del present web estarà subjecta al que disposa la nota legal i/o avís legal del web.
 • g) Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, amb les modificacions de; la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació, i la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, Reial decret llei 13/2012, la Llei 7/ 1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuari i La Llei 7/1996 d’Ordenació Electrònica i totes les disposicions legals que siguin aplicables.
 • h) Per a l’obtenció i/o venda de qualsevol dels productes d’UNICMALL a través de la seva pàgina web, suposen l’acceptació com a client, sense reserves de cap mena, a totes i cadascuna de les condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals de utilització de la pàgina i la intranet així com si és el cas, a les Condicions Particulars que, si és el cas siguin aplicables.
 • i) UNICMALL, informa que els tràmits per contractar els productes oferts, són aquells que es descriuen en aquestes condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que el client declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes oferts a la pàgina web.
 • j) Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per UNICMALL qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades pels clients durant la navegació haurà de fer-se segons les indicacions incloses a la pàgina i la intranet.
 • k) En remetre les dades, el client dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats i els productes que ven UNICMALL.

El client contracta els productes d’UNICMALL, i aquesta accepta l’encàrrec de vendre els productes seleccionats a la web, d’acord amb les condicions del present contracte referent a preu, condicions generals i particulars del servei i/o producte seleccionat.

UNICMALL es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els serveis o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.

I Identitat d’UNICMALL

El venedor dels productes contractats per l’usuari és UNICMALL SL amb NIF/CIF: B07076706, domicili a Camino Puigverd s/n. CP 07200, Felanitx, Illes Balears o Apartat de Correus 46, 07200 Fleanitx. UNICMALL es dedica a la venda de pintures de calç. UNICMALL SL presta els serveis oferts a través de la pàgina www.unicmall.com. Les operacions de venda i/o contractació s’entendran fetes a Palma de Mallorca.

II Objecte del Contracte

Aquest contracte té per objecte la fixació de les condicions per a la venda dels productes a contractar a través de la pàgina web www.unicmall.com. Les condicions regularan la relació contractual de compravenda generada entre UNICMALL i el Comprador en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de compra en línia. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides a les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma castellà.

La contractació de qualsevol dels productes per part del comprador a través de la pàgina www.unicmall.com comporta l’acceptació i la subjecció a les presents Condicions Generals de venda en la seva totalitat.

UNICMALL presta a través de la pàgina web serveis de venda de productes per a la navegació, és a dir, UNICMALL presta serveis de botiga on-line per a la venda de productes per a la navegació. Tots els productes venuts es regiran per les Condicions de Contractació recollides aquí i per les Condicions Particulars que si s’escau s’apliquin a cadascun dels productes.

Els preus aplicables als productes comprats i/o contractats són els indicats al lloc web a la data de la comanda tenint tots ells l’IVA inclòs. Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de loferta.

Tots els mitjans i requeriments tècnics que es necessitin per accedir a la pàgina web i als productes oferts a la mateixa seran per compte exclusiu de l’Usuari, així com qualssevol despeses o impostos a què la prestació d’aquests serveis pugui donar lloc.

Un cop hagués accedit, i per procedir a la utilització dels diferents serveis l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en pantalla, emplenant a aquest efecte les Condicions Particulars i la resta de formularis fixats per a cada servei, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les Condicions Generals de Contractació, així com si escau les Condicions Particulars que siguin aplicables.

III Procediments de compra

L’usuari, per fer la contractació de qualsevol dels productes de la pàgina www.unicmall.com, haurà de registrar les seves dades personals i/o professionals. Podreu comprar com a convidat o triar una contrasenya que us permetrà accedir a totes les zones que requereixin identificació prèvia. En el moment en què es registren les seves dades al nostre servidor, o bé realitza la seva contractació, les seves dades personals i/o professionals, domicili i les relatives al seu mètode de pagament escollit, són incorporades a la nostra base de dades, i són utilitzades exclusivament per a tramitar la venda del producte contractat, durant el període seleccionat i enviar informació sobre ofertes i informació que li puguin resultar d’interès durant el període contractat. En qualsevol moment podreu modificar les dades del vostre registre de client (domicili, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, etc.) o sol·licitar el recordatori de la vostra contrasenya si l’heu oblidat.

Un cop ha estat creat el compte de client, s’informa que de conformitat amb allò que exigeix l’art. 27 i 28 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 • 1.- L’usuari, per iniciar la contractació d’algun producte a www.unicmall.com, haurà de seleccionar algun dels serveis mostrats a la pàgina afegint-los a un “carro de compra virtual”. L’usuari podrà visualitzar i controlar el producte seleccionat clicant sobre el desplegable al costat del “Carro de compra virtual”, a la part superior de la pantalla. Aquí es mostraran els objectes seleccionats i el preu (IVA inclòs). Finalitzada la selecció de productes, l’usuari haurà de “passar per caixa”. En aquest pas, l’usuari haurà de clicar a “Caixa” on s’obrirà la pàgina que conté el “Carro de compra virtual”. Aquí podrà l’usuari sumar o restar unitats a les seleccionades, o bé treure productes del carro de compra virtual. Us seran mostrats els productes que heu seleccionat, quantes unitats, els seus preus, l’IVA desglossat i el preu de TOTAL de compra. Així mateix, l’usuari podrà aplicar els descomptes de què disposi. En aquest punt, l’usuari podrà seguir comprant o efectuar el pagament.
 • 2.-Per efectuar el pagament, l’usuari ha d’estar registrat a la pàgina. Per això haurà d’emplenar un formulari amb les dades que se sol·licitin. Aquelles dades que siguin imprescindibles per procedir a la compra seran marcades amb un asterisc. Així mateix, l’usuari podrà sol·licitar, marcant la casella corresponent, la recepció de butlletins informatius i ofertes de www.unicmall.com. Així com confirmar que l’adreça de lliurament i de facturació es correspon amb la indicada al formulari.
 • 3.-El pas següent serà determinar els detalls de l’enviament. Determinar una adreça de lliurament diferent de la designada per l’usuari per a la facturació.
 • 4.-L’usuari haurà de seleccionar algun dels mitjans de pagament acceptats i confirmar-ne la realització.

5.-Finalment, l’usuari haurà de confirmar la contractació.

En tot cas, la plataforma de contractació d’UNICMALL informarà l’usuari, un cop finalitzat el procediment de compra i/o contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació d’activació del producte contractat .

IV Producte

El producte s’ofereix a la venda a la pàgina web amb una descripció tan exacta com sigui possible sobre les seves característiques i són especificades en les condicions particulars recollides a l’annex d’aquest contracte.

Totes les comandes es poden formular per escrit, internet o telefònicament. La confirmació de comanda s’adreçarà a la seu d’UNICMALL per escrit. Una comanda no és definitiva fins que és acceptada per UNICMALL. Tota estipulació que derogui o completi les presents condicions generals de venda es considera acceptada pel Client si no hi ha contestació escrita per part d’aquest.

La comanda mínima per a enviaments serà de 20 € (despeses de transport a part). En cas de voler que se us enviï una comanda inferior a 20 €, haurà de ser prepagament (transferència o ingrés bancari) i s’aplicarà un recàrrec de fins a 2,00 € en concepte de despeses de manipulació.

Les despeses de transport variaran en funció del pes (real o volumètric). Si a l’hora de fer la comanda, no sap quina franja de pes posar, no us preocupeu. Ens encarregarem nosaltres i ja us comunicarem l’import total.

Per a enviaments a les Canàries, Ceuta i Melilla es descompta l’IVA. A la recepció de l’enviament, el client haurà de fer-se càrrec dels impostos locals (IGIC o IPSI) i les despeses de duana (si n’hi hagués).

V Preu i Disponibilitat del Producte

Els preus aplicables a cadascun dels productes són els publicats a www.unicmall.com, indicats sota cada producte. Els preus apareixen reflectits en euros.

Al carro de compra virtual amb caràcter previ al fet que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels serveis seleccionats i/o contractats i/o despeses que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin aplicables.

UNICMALL es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment. En cas de modificació del preu de venda, els productes es facturaran segons el preu vigent durant el registre de la comanda.

Tot pagament realitzat al Venedor comportarà l‟emissió d‟una factura a nom de l‟usuari registrat. Aquesta factura serà remesa automàticament a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada al costat del servei contractats.

Per a qualsevol informació sobre el servei contractat, l’usuari comptarà amb un servei via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@latiendadelnavegante.com; En tot cas caldrà indicar-ho en l’assumpte del missatge o el número de client que li va ser assignat i indicat al correu electrònic de confirmació de la contractació.

La informació que figura als catàlegs i les llistes de preus és només a títol indicatiu. UNICMALL podrà modificar-los en qualsevol moment, sense avís previ, en funció de l’evolució de les condicions econòmiques, a fi de tenir informat puntualment el client d’aquests canvis.

VI Validesa de l’oferta

Les ofertes de la pàgina web s’adrecen exclusivament als clients que tinguin una adreça a Espanya (Península, Illes Balears, Ceuta, Melilla i Illes Canàries) i Portugal peninsular. Els productes oferts a la pàgina web estaran disponibles fins que es produeixi qualsevol modificació relacionada amb el producte, el qual es preavisarà amb una setmana d’antelació.

VII Formes de pagament

Transferència o Ingrés Bancari. Amb aquesta forma de pagament vostè realitza el pagament per avançat, bé transferint l’import de la comanda des de la seva entitat bancària o bé fent l’ingrés a finestreta a una de les nostres entitats.

Recordeu que les comandes per transferència es guardaran 4 dies hàbils tot esperant el pagament, sense comptar caps de setmana, començant l’endemà de realitzar la comanda, passat aquest temps s’eliminaran automàticament

Un cop rebuda i revisada la comanda, se us enviarà un correu electrònic amb les instruccions, condicions i número de compte.

Targeta de Crèdit/Dèbit. Un cop confirmada la comanda online es connectarà per passarel·la segura a la nostra entitat bancària (CAIXABANK) per aprocedir al pagament online.

Acceptem VISA i MasterCard. Tant targetes de crèdit com de dèbit

Paypal. Solució de pagament segura que permet a compradors i empreses enviar i rebre diners per Internet. Hi ha dues maneres de fer el pagament:

1.- Tenir compte PayPal. No necessiteu introduir dades bancàries, només cal que tingueu un compte Paypal creat i podreu fer pagaments introduint només el vostre email i contrasenya.

2.- Sense compte PayPal. Podeu fer el pagament mitjançant targeta de crèdit com a convidat. Simplement se us demanaran les vostres dades, adreça de lliurament i les dades de la targeta en un servidor d’entorn segur de PayPal.

VIII Ús, Garanties i Dret de Desistiment dels productes

Dades de producte

Tots els productes oferts a www.unicmall.com, estan fabricats sota estàndards de qualitat i per a l’ús indicat que figura a la fitxa tècnica.

Juntament amb la descripció del producte, s’ofereix al client un accés a la fitxa tècnica, totes les indicacions i dades tècniques que apareixen en aquesta fitxa estan basades en l’experiència d’UNICMALL i coneixements actuals i en els usos i aplicacions més típics del producte i són de caràcter orientatiu, podent estar subjectes a canvis i modificacions sense previ avís.

Segons les condicions de posada en obra, en què UNICMALL no té cap participació, els valors específics poden patir certes variacions així com per les diferències normals en toleràncies de fabricació, assaigs realitzats, etc. Per això la possible garantia es limita únicament a la qualitat del producte subministrat.

Les fotografies de productes, especialment dels colors, són orientatives podent variar-ne l’aspecte final a causa d’incidències de llum o quantitat de pintura aplicada. En cas de qualsevol informació addicional no contemplada a la fitxa tècnica de producte, pots fer consultes a través del correu info@unicmall.com

Seguretat d’utilització i eliminació

UNICMALL fabrica els seus productes d’acord amb la normativa vigent i aquests són etiquetats d’acord amb la norma en vigor. A tota etiqueta s’indiquen les possibles frases de risc i seguretat que cal tenir en compte a l’hora de fer servir el producte.

El client haurà de seguir les indicacions de l’etiqueta quant a seguretat d’utilització per fer-ho haurà d’utilitzar els equips de protecció adequats (guants, màscara, etc.) posats també a la venda a la web. Com una gran part dels productes de consum habitual, les pintures no s’han de posar en cap cas a l’abast dels nens.

Així mateix, el client haurà de seguir les instruccions indicades a l’etiqueta sobre l’eliminació dels possibles residus generats.

UNICMALL posa a disposició de tots els clients que ho sol·licitin les FITXES TÈCNIQUES del producte, per això hauran de sol·licitar-ho al correu electrònic info@unicmall.com

UNICMALL no es farà responsable en cas d’un ús inadequat del producte i aquest ús inadequat serà responsabilitat únicament del client.

Lliurament

UNICMALL fa els millors esforços per assegurar-se que la informació que apareix en aquesta pàgina web és correcta i es troba actualitzada. UNICMALL no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin existir a la pàgina.

A excepció d’un possible acord particular, els productes de la tarifa UNICMALL se serviran en els terminis acordats a partir del dia del pagament o bé des de l’acceptació de la comanda per part d’UNICMALL en cas de pagament ajornat. Els terminis de lliurament depenen de la disponibilitat de cada producte. A les comandes de diversos articles es farà un únic enviament que es correspondrà amb l’article el termini de lliurament del qual sigui major. Aquests terminis són a títol orientatiu i UNICMALL s’esforça a respectar-los. No obstant això, la seva demora no implica l’anul·lació de la comanda ni cap indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel Client a la seva comanda queda sense efecte per l’aplicació del primer punt de les presents condicions de venda.

El lliurament es considera efectuat des que el transportista posa el producte a disposició del Client i el destinatari signa la recepció del lliurament. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en un termini de 24 hores. Passat aquest termini, UNICMALL no es pot fer responsable dels danys ocasionats pel transport.

El client disposarà de 48 hores per comprovar la integritat de tots els components del producte així com comprovar que inclou tots els accessoris indicats a la pàgina de producte, quan escaigui. Passat aquest temps es donarà per acceptat la integritat i el contingut del producte. Els lliuraments s’efectuaran amb despeses a càrrec del Client, sempre que no es donin les circumstàncies que impliquin enviaments gratuïts.

Si l’enviament es fa per una companyia de transport diferent a petició del client, el material es considera lliurat una vegada sigui recollit pel transportista. UNICMALL no serà responsable de pèrdues o trencaments per part del transportista elegit pel client.

Garanties

En cas de producte defectuós, UNICMALL haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. UNICMALL respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

Això no obstant, tenint en consideració que UNICMALL comercialitza productes que tenen un període de vida inferior a dos anys, i d’acord amb l’article 116 del TRLGDCU (Conformitat dels productes amb el contracte):

1. Llevat de prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

 • a) S’ajustin a la descripció realitzada per UNICMALL i tinguin les qualitats del producte que UNICMALL hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.
 • b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
 • c) Presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i l’usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.“

Com que el tipus de producte condiciona el tipus de garantia, posem a disposició del comprador el model de garantia específica de cada producte consumit a través de la nostra adreça de correu administracion@unicmall.com

L’ús inadequat del producte o bé l’aplicació del mateix en condicions no aptes donarà lloc a l’eliminació de la garantia. En cap cas la garantia de producte cobreix les despeses originades en la seva aplicació.

Devolucions

El termini de devolució dun producte és de 14 dies naturals a comptar des de la data de lliurament del material pel client. Només s’acceptaran devolucions prèviament autoritzades per UNICMALL i sempre que compleixin les condicions de devolució expressades a la pàgina. Passat aquest temps no es podrà tornar el material, ni sol·licitar-ne canvi, llevat d’indicació contrària per part d’UNICMALL per escrit. Les despeses de devolució, excepte indicació contrària per escrit, seran sempre a càrrec del client

No s’acceptaran devolucions de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament, béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns

Les despeses de transport originades per la devolució seran a càrrec seu. Vostè és lliure d’escollir i buscar l’agència que s’adapti més a les seves necessitats o li ofereixi les tarifes més competitives. No s’acceptaran devolucions a ports deguts, tret d’indicació contrària per part d’UNICMALL per escrit.

UNICMALL es reserva el dret de no acceptar la devolució d’un producte si el producte no es rep al seu embalatge original o presenta danys o modificacions respecte a l’estat original en què es va rebre.

En cas que el material retornat hagués estat enviat al client sense despeses de transport, se li descomptaran de la devolució de l’import les despeses originades durant l’enviament.

En cas de no acceptar un enviament (rebutjant el lliurament, no recollint-lo a l’agència indicada o estar absent diverses vegades al lliurament) i que la comanda sigui tornada a les nostres instal·lacions, es procedirà a l’abonament descomptant les despeses ocasionades: d’enviament , devolució i embalatge

UNICMALL no acceptarà devolucions de materials personalitzats com cartografia electrònica, articles al tall (cabes, cadenes, mànegues…), ràdio balises, … ni materials sota comanda especial: que no figurin en catàleg i es demanin expressament per al client . La devolució de productes demanats especialment per al client podrà ser rebutjada per UNICMALL. En cas d’acceptació, tindrà un recàrrec d’almenys 3,00 €

En cas de devolució de limport abonat, es farà sempre pel mateix mitjà que sha rebut. Les despeses o comissions que generen la devolució seran a càrrec del client o es descomptaran de limport abonat

En cap cas tindran dret a devolució:

 • Els pots que hagin estat oberts i/o utilitzat part del contingut.
 • Els pots tacats així com el cost de reenvasament i, si escau, la gestió mitjançant gestor autoritzat de l’envàs deteriorat, es descomptaran de l’import retornat.

IX Condicions de Reserva de Propietat

UNICMALL es reserva expressament la propietat dels productes lliurats fins al pagament íntegre del preu de venda, interessos, despeses, etc. En conseqüència, segons aquesta disposició, no es considera efectuat el pagament, de les lletres de canvi, els pagarés, els xecs o qualsevol altre títol que creï obligació de pagar fins que s’arribi a bon fi amb el cobrament dels documents esmentats.

Això no obstant, els riscos es transfereixen al Client des del lliurament dels productes. El Client es compromet a la custòdia i conservació dels productes ia subscriure les assegurances pertinents per cobrir els desperfectes i sinistres susceptibles de ser causats als productes.

En cas que el Client suspengui els pagaments, UNICMALL podrà reclamar els productes. Les quantitats a compte pagades anteriorment quedaran en poder d’UNICMALL en concepte de clàusula de penalització.

Els contractes s’entendran subscrits i produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, quan concorrin el consentiment i la resta de requisits necessaris per a la seva validesa. I es regiran pel que disposa la LSSI art. 23 i 24 i el Codi civil i codi de comerç i per les restants normes civils o mercantils sobre contractes. No caldrà l’acord previ de les parts sobre la utilització de mitjans electrònics. Sentendrà que el contracte consta per escrit, si el contracte o la informació es conté en un suport electrònic. El suport electrònic en què consti un contracte subscrit per via Electrònica serà admissible en judici com a prova documental.

UNICMALL està obligada a confirmar la recepció de l’acceptació al client per algun dels mitjans següents:

 • a) L’enviament d’un justificant de recepció per correu electrònic a l’adreça que el client hagi assenyalat, en el termini de les vint-i-quatre hores següents a la recepció de l’acceptació.
 • b) La confirmació, pel mitjà utilitzat en el procediment de contractació, de l’acceptació rebuda, tan aviat com el CLIENT hagi completat aquest procediment, sempre que la confirmació pugui ser arxivada pel CLIENT.
 • c) S’entendrà que s’ha rebut l’acceptació i la confirmació quan l’empresa i el client en puguin tenir constància.
 • d) En cas que la recepció de l’acceptació es confirmi mitjançant justificant de recepció, es presumeix que el CLIENT pot tenir la referida constància des que aquell hagi estat emmagatzemat al servidor on estigui donat d’alta el vostre compte de correu electrònic, oa el dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions.
 • e) El contractes entre les parts, es presumiran celebrats al lloc on està ESTABLERT el domicili social i/o establiment D’UNICMALL.

X Modificació

UNICMALL es reserva la facultat de modificar o substituir aquestes Condicions de Contractació al venciment del contracte com a conseqüència de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes aplicables a la prestació del Servei i/o aspectes connexos a aquests.

UNICMALL es compromet a realitzar el màxim esforç per mantenir un nivell acceptable en el compliment de les seves obligacions contractuals

XI Règim de Responsabilitat

UNICMALL no és responsable dels problemes derivats de la manca d’accés o dels problemes inherents a la connectivitat a Internet oa les xarxes d’electricitat quan aquestes tinguin l’origen en causes alienes al seu control o causes que no hagin pogut ser previstes per les parts. o que tot i ser previsibles, UNICMALL hagi realitzat tots els esforços raonables per evitar-les o que fossin considerades com a causes fortuïtes o de força major.

UNICMALL en cap cas serà responsable del retard en l’execució de les seves obligacions ni de la no-execució de les mateixes, si aquest incompliment estigués motivat per casos fortuïts o raons de força major, de conformitat amb allò establert a l’article 1.105 del Codi Civil. Aquesta circumstància es comunicarà a laltra part en el termini més breu possible. Els terminis de lliurament acordats es prolongaran almenys en el període de temps que hagi durat la causa de força major. Si la causa de força major es prolonga més de tres (3) mesos, qualsevol de les parts pot resoldre aquestes condicions de contractació.

XII Protecció de la propietat intel·lectual

Les marques UNICMALL, CALÇPINT i d’altres són propietat de UNICMALL SL. Així mateix, el lloc web www.unicmall.com incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del responsable del lloc web, i estan protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Per això, el titular dels drets prohibeix expressament l’ús o la reproducció, parcial o total (per qualsevol mitjà físic o electrònic), per part de terceres persones, llevat que hi hagi conveni o autorització per escrit en aquest sentit.

L’accés per part de l’usuari al lloc web no us atorga cap dret de propietat sobre aquests. UNICMALL SL exercitarà les accions judicials previstes legalment contra els qui sabent i sense autorització duguin a terme qualsevol dels actes detallats.

XIII Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Les parts se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Manacor per a totes les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que estableix en les presents condicions generals.